×

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-șef.

Cerințe generale față de candidați:
1. Cetățean al Republicii Moldova.
2. Cunoașterea limbii de stat.
3. Posedarea calculatorului (WORD, EXEL, SIA privind ținerea evidenței contabile și planificării în sistemul bugetar, Internet).
4. Experiența în domeniul respectiv este o prioritate.
5. Fără antecedente penale.
6. Apt de muncă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.
7. Aptitudini: de organizare, de elaborare a documentelor, de analiză și sinteză, de comunicare, de planificare și implementare a activităților și deciziilor în domeniu (organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluare și control).
8. Atitudini: respect față de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparțialitate, disciplină, tendință de perfecționare profesională continuă.
Cerințe speciale:
• studii superioare în domeniul contabilității, finanțelor, economic;
• competente manageriale de administrare și gestionare a resurselor financiare; resurselor materiale;
• cunoașterea legislației în vigoare în domeniu.
Candidații vor prezenta următoarele acte:
• CV;
• formularul de participare;
• originalul/copia buletinului de identitate;
• originalul/copia, diplomei de studii superioare;
• originalul/copia carnetului de muncă;
• certificatul medical;
• cazierul judiciar;
Actele pot fi depuse în termenul de la 23 februarie 2018 până la 20 martie 2018 pe adresa:
MD 3639, Satul Negurenii Vechi, raionul Ungheni, Primăria
Pentru relații suplimentare – tel.0236 92236; fax 0236 92887
Candidații la concurs vor susține o probă scrisă și interviu.
Bibliografie:
• Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
• Legea contabilității nr.113-113-XVI din 27.04.2007;
• Legea privind sistemul bugetar și procesul bugetar, nr.847-XII din 24.05.1996;
• Legea privind finanțele publice locale nr. 397 din 16.10.2003;
• Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 93 din 19.07.2010”