×

Licitație deschisă pentru iluminare stradală

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri
cu publicare sau fara publicare

[Formatul documentului nu va fi modificat]

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria comunei Negurenii Vechi, r-ul Ungheni
2. IDNO: 1007601003655
3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi
4. Obiectul achiziției: Lucrari pentru instalare de echipament de iluminare stradală
5. Cod CPV: 45316110-9
6. Data publicării anunțului de intenție: 19,04.2018

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării
Lucrari pentru instalare de echipament de iluminare stradală în satele Zăzulenii Vechi, Negurenii Vechi, Țîghira și Coșeni
[obiectul achiziţiei]
conform necesităţilor Primariei comunei Negurenii Vechi, r-ul Ungheni
[denumirea autorităţii contractante]
(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: MF Bugetul de Stat
8. Modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
1 45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradală în satele Zăzulenii Vechi,
Negurenii Vechi,
Țîghira
Coșeni
lot 1 Conform cantitatilor de lucrari specificate în caietul de sarcini

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.
10. Tipul contractului: De antrepriză.
11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 2 luni
12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2018
13. Locul executării lucrărilor: satele Zăzulenii Vechi, Negurenii Vechi, Țîghira și Coșeni

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga
15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic pret
16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico – economic, precum şi ponderile lor:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica
18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea
1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
2 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.
Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
3 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
4 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
5 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
6 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
7 Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
8 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
9 Alte cerinte Se va completa de catre autoritatea contractanta la necesitate

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria comunei Negurenii Vechi, r-ul Ungheni
b) Adresa: MD3639, satul Negurenii Vechi, r-ul Ungheni
c) Tel: 060190305, 023692238
d) Fax: 023692887
e) E-mail:negurenii@gmail.com
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Manole Daniela.
Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).
Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa:
În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:
a)Termenul de depunere/deschidere a ofertelor: 12 zile din momentul publicării, ora 10,00
b)Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor] Primaria comunei Negurenii Vechi, r-ul Ungheni
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.
22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat- româna
24. Garanția pentru ofertă: Nu se cere
Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:
– Garanție bancară sau
– Transfer bancar.
Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:
(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];
(b) datele bancare [indicaţi];
(c) codul fiscal [indicaţi];
(d) contul de decontare [indicaţi];
(e) contul trezorerial [indicaţi];
(f) contul bancar [indicaţi];
(g) trezoreria teritorială [indicaţi].
25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat]: Nu se cere

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos]: Nu se cere
a) Nu se cere.
b) Societate pe acţiuni
c) Societate cu răspundere limitată
d) Altele ____________________________________________________________________
27. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor:
Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, cu TVA, lei: 370 000 lei.

Conducătorul grupului de lucru: _____ Rabacu Ion_ L.Ș.

Ex.Manole Daniela
Tel. 069220153, 023692887