×

Concurs repetat

Primăria comunei Negurenii Vechi anunţă concurs repetat pentru ocuparea functiei de
director la grădinița din satul Coșeni și director la grădinița din satul Zăzulenii Vechi.

Proba de concurs va fi desfăşurată în conformitate cu Ordinul Ministerului Educaţiei nr.163 din 23 martie 2015 privind aprobarea “Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general”.

La funcţia de director, pentru instituţiile de învăţământ preşcolar precitate, poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
2. are studii superioare în domeniul de formare profesională — educația preșcolară;
3. are o vechime în activitate didactică de cel puțin doi ani;
4. la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
5. cunoaşte limba română;
6. este apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
7. nu are antecedente penale;
8. nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţământ preşcolare vor
înaita dosarele de participare la sediul primăriei comunei Negurenii Vechi în termen 30 zile de la data publicării avizului în presa locală, între orele 8 00-17 00, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică.

Dosarul de participare la concurs va cuprinde următoarele acte:
1) cerere de participare la concurs;
2) copia actului de identitate;
3) copia/copiile actului/actelor de studii;
4) copia carnetului de muncă;
6) curriculum vitae;
7) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
8) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

Informații suplementare: tel. 0/236/ 92-236; 92-238 sau e-mail: negurenii@gmail.com