×

Anunț public cu privire la aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactulu asupra mediului la proiectul rețelei de apeduct în satul Zăzulenii Vechi

ANUNŢUL PUBLIC
privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activităţii planificate

Primăria s. Negurenii Vechi, r-nul Ungheni anunţă publicul interesat, despre aprobarea şi emiterea deciziei etapei evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului (când este cazul, se va indica în context transfrontier) prevăzute de Legea nr.86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare,pentru proiectul ,,Proiectarea rețelelor de apeduct în comuna Negurenii Vechi, raionul Ungheni, satul Zăzulenii Vechi″.
Decizia de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot ficonsultatelasediulautorităţiicompetentepentruprotecţiamediului, precum şi laurmătoareapaginăweboficială: www.mediu.gov.md, secțiunea domenii de activitate→evaluarea impactului asupra mediului (http://www.mediu.gov.md/ro/content/evaluarea-impactului-asupra-mediului) din data de 16.07.2021.
Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, la sediul autorităţii competente emitente, comentarii/observaţii la conţinutul deciziei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului din data publicării prezentului anunţ, până la momentul expirării termenului legal de contestare a actelor emise de către autorităţile administraţiei publice, prevăzuţi de legislaţia în vigoare.
Publicul interesat poate consulta la cerere, conţinutul informaţiei din cererea de evaluare prealabilă, şi depune propuneri/observaţii la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenția de Mediu, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău.
Observaţiile publicului, expuse în formă scrisă, se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenția de Mediu, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău.