×

Rapoartele primarului

Raportul Primarului privind starea economico – socială

 şi de mediu a unităţii administrativ –teritoriale

                                        comuna Negurenii Vechi        

 

Raportul de activitate este pe perioada anilor 2011 – 2014. Informația care se prezinta Vă va ajuta să înțelegeți activitatea Primăriei, a Consiliului Local, precum şi situația privind starea economică şi socială a satelor care formează comuna Negurenii Vechi și problemele asupra cărora urmează să ne concentrăm pentru a fi rezolvate.

Venind în funcția de primar, nu am făcut promisiuni irealizabile, mi-am propus în activitatea mea:

– respectarea prevederilor legale,

–  să atrag proiecte și finanțare pentru dezvoltarea satelor noastre și a comunei în întregime,

–  să asigur o gestionare eficientă, transparenţă în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici şi a acţiunilor întreprinse de administraţia publică;

să îmbunătățesc serviciile, acordate de funcționarii primăriei, prin asigurarea condiţiilor şi a climatului optim de lucru în cadrul Primăriei, cât şi în relaţiile cu cetăţenii, beneficiarii direcţi ai acestor servicii;

 să contribui la organizarea de festivaluri, manifestări cultural-distractive şi sportive cu scopul de a dezvolta componenta culturală, sportivă şi socială a vieţii cetăţenilor din comuna Negurenii Vechi.

Aceste lucruri nu pot fi realizate rapid, avem nevoie de timp și finanțe.

Instituțiile subordonate primăriei  și grădinițele  locale au fost asigurate la timp cu cele necesare pentru activitatea lor. Au fost întocmite și încheiate contracte de achiziție a mărfurilor și produselor pentru alimentarea copiilor, a cărbunelui pentru perioada rece a anului și a energiei electrice.

Mulțumim consilierilor care au susținut proiectele de decizii, indiferent de apartenența politică. Mulțumim funcționarilor publici, lucrătorilor din cultură pentru susținere , înțelegere și serviciile prestate.

Principalul obiectiv este de a crea o APL eficientă, dezvoltarea comunei să fie echilibrată în toate satele componente.

După o  analiză a situației existente și adunările petrecute în fiecare an cu locuitorii satelor, am selectat mai multe probleme comune:

 • Lipsa locurilor de muncă;
 • Nemulțumirea privind privatizarea bunurilor comune din fosta gospodărie agricolă;
 • Probleme de salubrizare a localităților ;
 • Lipsa reţelelor de apă potabilă şi de canalizare;
 • Reabilitarea şi întreţinerea drumurilor locale din comună;
 • Clădirile Căminelor Culturale necesită reparație;
 • Necesitatea de a amenaja o piaţă în centrul satului Negurenii Vechi;
 • Lipsește Planului Urbanistic General și strategia de dezvoltare a comunei;

În Primăria Negurenii Vechi activează 4 funcționari publici și o persoană angajată.

Activitatea primăriei a fost destul de amplă și diversă, avem multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm.  Problemele sunt contraversate, pentru că ne afectează  în mod diferit. Noi, ca Autoritate Publică, nu putem acționa asupra tuturor.  Ne străduim să rezolvăm problemele necesare comunității, cu părere de rău, nu toată lumea se implică cu contribuție  și ajută unde trebuie.

În satul Negurenii Vechi, în anul 2013, în cadrul proiectului de asistență tehnică, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD Moldova)  „Reducerea riscurilor climaterice și dezastrelor în Moldova” în luna ianuarie-mai au fost construite două sere de creștere a legumelor cu mărimea de 9m x 40m, suprafața totală 720m². A fost petrecut un seminar de școlarizare a locuitorilor cu tehnologii moderne de creștere a legumelor, explicat impactul schimbărilor climatice și propunerea măsurilor pentru gestionarea riscurilor climatice și dezastrelor. Contribuția comunității a fost exprimată prin efectuarea lucrărilor de nivelare a terenului,  montarea serelor și amenajarea terenului aferent.

Suma proiectului a fost de 30 mii euro.

Cu ajutorul donatorului „ÎM Sudzucker Moldova” au fost schimbate 8 (opt) ferestre din masă plastică la sediul Primăriei , instalate 2 (două) ferestre şi uşa de la intrare la Căminul Cultural satul Zăzulenii Vechi . Suma totală = 30204 lei

În anul 2014, cu ajutorul acordat de ambasada Republicii Lituania, a fost reconstruit și amenajat Parcul Prieteniei de lîngă Primărie. A fost elaborat  proiectul de aprovizionare cu apă a satului Țîghira – 150 mii lei,  proiectul topografic pentru proiectarea apeductului în satul Zăzulenii Vechi.

Informaţie privind executarea bugetului

Primăriei comunei Negurenii Vechi

pentru anii 2011-2014

Nr.d/r Denumirea                                          Anul
2011mii lei 2012mii lei 2013mii lei 2014mii lei
1 2 3 4 5 6
CAPITOLUL  VENITURI
I. Venituri total 3204,9 3930,6 2148,6 2638,1
1 Venituri  proprii 405,7 442,0 562,2 581,1
Transferuri 2788,7 3454,7 1177,5 2020,0
3. Granturi 10,5 33,9 408,9 37,0
                                                      CAPITOLUL  CHELTUIELI
II Cheltuieli total 3260,0 3887,7 2070,6 2721,4 
1 Servicii de stat cu destinaţie generală 299,8 332,4 439,0 462,8
2 Armata Naţională 0,4 1,4 1,2 1.0
3 Învăţămîntul 2719,3 3192,8 676,3 1026,0
4 Cultura 164,3 229,3 342,6 758,8
5 Asigurarea şi asistenţa socială 20,7 38,7 32,3 37,7
6 Transporturi ,gospodăria drumurilor,comunicaţii şi informatica 199,8
7 Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe 6,1 37,1 481,6 120,4
8 Activităţi şi servicii neatribuite altor grupe principale 49,4 56,0 97,6 114,9

 

Finanţele unităţii administrativ-teritoriale se administrează în condiţiile  prevăzute de lege, conform  principiilor autonomiei locale.

Consiliul local aprobă bugetul nu mai tîrziu  de 15 decembrie a fiecărui an.

Veniturile bugetului unităţilor administrativ-teritoriale se constituie din :

-impozitele şi taxele locale;

-transferurile de la bugetul de stat;

-încasările din mijloacele speciale ale unităţilor bugetare;

-încasările din vînzarea  bunurilor patrimoniale ale unităţii administrativ-teritoriale.

În bugetul local se înscriu la cheltuieli sumele, destinate activităţilor, care se finanţează de la bugetul local. Se interzice efectuarea cheltuielilor din bugetul unităţilor administrativ-teritoriale, neaprobate de Consiliul local.

Consiliul local instituie fondul extrabugetar în condiţiile legii.  Fondul extrabugetar se formează din:

-contribuţiile benevole ale agenţilor economici şi ale cetăţenilor pentru rezolvarea problemelor de interes comun;

-granturi interne și externe;

Mijloacele extrabugetare se păstrează pe  conturi bancare speciale şi sînt folosite la discreţia autorităţii administraţiei publice locale, aprobate de Consiliul Local.

 

PRIVATIZAREA

Comuna Negurenii Vechi are în componența sa 4 localități:

 • Zăzulenii Vechi (prima atestare în anul 1742).
 • Negurenii Vechi (centru de comună) (prima atestare în anul 1660).
 • Țîghira (prima atestare în anul 1844).
 • Coșeni (prima atestare în anul 1546).

Locuitorii au activat în fostul colhoz DOINA, care, ulterior în anul 1997 s-a reorganizat în CAP Amazone (satele Zăzulenii Vechi și Negurenii Vechi) și CAP Ponoare (satele Țîghira și Coșeni).

În anul 1999 a avut loc privatizarea CAP Amazone, comisia de privatizare a determinat lista bunurilor și a calculat cota –parte pentru fiecare participant.

După privatizare CAP Amazone și-a schimbat forma de activitate în Societate cu Răspundere Limitată. SRL Naturmec, nou formată în 1999, a gestionat patrimoniul destinat distribuirii proprietarilor de cote-valorice în număr de  765 de cotași.

SRL Naturmec a folosit patrimoniul fără a avea contracte de arendă, cum prevede legea, privind arenda în agricultură și fără a plăti cuiva. O parte din tehnica agricolă a fost vîndută, fără a mai fi repartizată cotașilor. Mai apoi s-au înstrăinat și clădirile cu încălcare a legislației, fără acordul coproprietarilor. Nu a fost o comisie unică de distribuire a bunurilor pentru toți potențialii coproprietari și pentru toate bunurile. Comisiile formate fictiv nu aveau împuternicire să decidă soarta bunurilor, fără acordul coproprietarilor, cum prevede legea. Situația în care ne aflăm astăzi este rezultatul unor înțelegeri de grup, neglijării legilor RM.

După multe discuții și întîlniri cu cetățenii, ascultînd  nemulțumirile privind repartizarea cotelor valorice, a trebuit să reacționez.

Neavînd o claritate legală în distribuția bunurilor , execitănd funcția de președinte al comisiei de calculare a cotelor – valorice , am analizat procesul de distribuire , am constatat ,că s-au comis mai multe nereguli. Am depus cerere la instituțiile de control  (Procuratura , Centrul Național Anticorupție, Cancelaria de Stat ș. a.), să verifice legalitatea înstrăinării  bunurilor , care urmează să constate încălcările și să ia măsurile necesare.

Am consultat juriști, pentru a clarifica situația dată, care m-au convins, că fără informarea și acordul tuturor cotașilor,  nu se puteau înstrăina bunurile comune, metoda folosită în Primăria Negurenii Vechi este ilegală. În cazul dat, mă văd obligat, să mă abțin de a semna careva contracte de înstrăinare a bunurilor publice ori private, pînă la clarificarea statutului  bunurilor comune care sunt pe teritoriul UAT comuna Negurenii Vechi. Nu acept să particip la confirmarea ilegalităților, pînă la analiza deplină și recepția unui răspuns argumentat privind privatizarea bunurilor cotă-parte valorică. La ședința Consiliului local am informat consilierii, care pot să decidă și să-și asume răspunderea pe problema dată.

POPULAȚIA

Numărul populației este în ușoară scădere. Depopularea are urmări grave asupra dezvoltării comunei. Cauzele depopulării sunt:

 • Îmbătrînirea populației;
 • Lipsa locurilor de muncă, tineretul nu vrea să se stabilească cu traiul la sat și să lucreze în agricultură;

Majoritatea populației sunt pensionari și trăiesc din pensie. Terenurile agricole repartizate în urma privatizării sunt arendate, fără a genera locuri de muncă. Arendașii, sunt, atît persoane juridice, cît și persoane fizice și Gospodării Țărănești, care dispun de utilaje agricole, achită plata pentru arenda terenurilor cu grîu, porumb, semințe de floarea soarelui, zahăr.

Au fost actualizate listele electorale, oferită consultaţie necesară cetăţenilor pentru perfectarea actelor de stare civilă şi evidenţa permanentă a acestora.

 

Sate Nr.Gospod. Populație  0-14 3-6 3-7 7-16 15-56/61
s.Zăzulenii Vechi 160 320 62 10 13 52 188
s.Negurenii Vechi 288 672 144 45 55 80 404
s.Țîghira 311 692 132 36 46 88 418
s.Coșeni 169 333 85 36 41 46 183
Total 2017

 

 

2011 2012 2013 2014
Certificate de naștere 32 22 22 21
Certificate de deces 45 35 23 22
Certificate de căsătorie 12 12 10 13

Biserici

Pe teritoriul comunei avem 3 comunități religioase:

1.Biserica cu hramul „Sf.Treime” din satul Negurenii Vechi, a început a fi construită în anul 1929. Lucrările au durat pînă în anul 1940. Autoritățile sovietice au stopat construcţia bisericii, ulterior a fost folosită ca depozit a gospodăriei agricole. În anul 1991 s-a început reconstrucţia bisericii, finisând-o în anul 1994.

2.Comunitatea religioasă  Parohia Ortodoxă „Sfînta Treime” din cadrul

Mitropoliei Basarabiei satul Coșeni.

 1. Comunitatea religioasă Mănăstirea ortodoxă „Acoperimîntul Maicii Domnului”

a Eparhiei Moldovei de Est din satul Țîghira

Activitatea culturală

În satele comunei funcționează patru Cămine Culturale  , care activează în baza Regulamentului privind activitatea Caselor de Cultură, unde se desfășoară activități culturale cu ocazia sărbătorilor, petrecem adunări cu locuitorii pentru a discuta și rezolva în comun problemele sociale ale satelor.  În anul 2011 au fost procurate 4 mese de tenis. Sîntem la autofinanțare , trebuie să ne gîndim și la reprofilarea și oferirea serviciilor de arendă a localurilor pentru sărbători familiare ( nunți, cumătrii, mese de pomenire ș. a.)

Casa de Cultură din s. Negurenii Vechi este cea mai degradată clădire. În anul 2013, am astupat ferestrele și am conservat încăperile care nu sunt folosite.  În anul 2014 a fost schimbat acoperișul cu țiglă metalică (290 mii lei),  instalate 3 ferestre din PVC, montat linoleum într-o încăpere.  Pentru anul 2015  vom executa proiectul de reparație capitală, ulterior vom căuta  finanțe spre a repara clădirea.

    La Căminul Cultural din satul Coşeni în anul 2013 a continuat reparația începută în anul 2012. A fost reparată  sala (podeaua de beton a fost acoperită cu gresie, pereţii tencuiţi şi vopsiţi, podul din plăci suspendate tip ARMSTRONG cu 8 corpuri de iluminat ), au fost schimbate

4 ferestre şi 2 uşi din masă plastică, instalate 2 uşi de metal , renovat Holul şi încăperea de serviciu  (120 mii Lei).

S-a cumpărat carniz și perdele la ferestre în anul 2014.

La Căminul Cultural din satul Zăzulenii Vechi în 2013 au fost schimbate 2 ferestre și ușa la intrare. În anul 2014 a fost reabilitat Holul (nivelată podeaua și montată gresie), instalate două lustre, vopsit podul și pereții.

La Căminul Cultural din satul Țîghira în anul 2014 a fost nivelată podeaua , s-a montat gresie, au fost vopsiți pereții și instalate 2 ferestre în sala mare. De asemenea au fost schimbate

4 ferestre, dintre care 2 la bibliotecă. Au fost cumpărate doua Boxe audio,  mixer-amplificator cu  mp3 player , un microfon, un cablu microfon, si doua cabluri de boxe.

Prin părțile noastre se mai păstrează obiceiurile și tradițiile populare din Moși-Strămoși. Membrii activi au participat la concursurile raionale, unde au fost premiați cu diplome și cadouri. Pe lîngă cei mai în vîrstă, participă și tineri ,care au datoria să ducă tradiția mai departe.

Biblioteca

În toate satele funcționează biblioteci, unde există un fond de carte diversificat, care se îmbogățește de la an la an cu noi volume. Activitatea se defățoară în condiții bune, cu spații renovate parțial (schimbate ferestrele , ușa la întrare) . Sunt dotate cu calculatoare biblioteca din satul Negurenii Vechi și satul Zăzulenii Vechi (+2 calculatoare și impimantă cu accesoriile necesare prin programul NOVATECA) . Biblioteca din satul Negurenii Vechi a fost reparată în anul 2014 cu ajutorul Consiliului Raional Ungheni (70 mii lei), a fost transferată de la Casa de Cultură în încăperile de la etajul doi a clădirii administrative – sediul Primăriei.

SĂNĂTATE

Avem amenajate în fiecare sat oficii medicale de prim ajutor, personal medical bine pregătit și cu experiență.

Oficiul medicilor de familie din Negurenii Vechi   este deservit  de trei asistente  medicale. De cîţiva ani nu avem medic de familie, deşi oficiul medical este dotat cu tot echipamentul necesar. Medicul de familie, vine regulat, o zi pe săptămînă, de la Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Ungheni.

Oficiile poştale din satele Ţîghira şi Negurenii Vechi, oferă  serviciile de specialitate şi satisfac  cerinţele populaţiei în domeniu.

ÎNVĂȚĂMÎNT

În comună avem 2 gimnazii:

Gimnaziul Negurenii Vechi și Gimnaziul „Grigore Vieru” Țîghira.

Administrația instituțiilor de învățămînt asigură condiții adecvate pentru educația copiilor.

Clădirea  gimnaziului Negurenii Vechi a fost construită şi dată în folosinţă în anul 1977.

Această clădire este amplasată în centrul satului, are o pozitionare relativ centrală pentru comunitate.    O porțiune deteriorată  a gardului de la gimnaziul din satul Negurenii Vechi de 110m a fost reconstuită în anul 2013 cu plăci de beton prefabricate (24 mii lei). Amenajarea gardului a fost posibilă datorită contribuției părinților și muncitorilor angajați ai gimnaziului.

În anul 2013 a fost renovată bucătăria  și cantina gimnaziului – 210 mii lei. Pentru desfăşurarea activităţilor sportive servește  Sala de Sport, renovată în anul 2014 (150 mii lei) și terenul  de sport. De asemenea în anul 2014 a fost valorificață suma de 150 mii lei pentru schimbarea ferestrelor.

În anul de studii 2014 – 2015 își fac studiile 103 elevi, treapta primară – 38 și treapta gimnazială – 65. Activează  – 14 cadre didactice.

De asemenea activează 8 cercuri pe interese:

Prichindel – teatrul de păpuși, conducător Zaharciuc Tamara;

Doinița – ansamblul de fete, conducător Uscatu Elena;

Sculptura în lemn – conducător Cozariuc Sergiu;

Mîini dibace – conducător Manole Raisa;

Altarul Credinței – conducător Mișcari Svetlana;

Comunicarea – conducător Manole Raisa;

Volei – băieți, fete – conducător Pancu Profirie

Inițierea în arta șahului – conducător Pancu Profirie

Pentru transportarea copiilor din satele Zăzulenii Vechi și Coșeni avem autobuzul școlar.

Gradiniţa sub denumirea „Giocel”a fost amplasată și deschisă  în clădirea gimnaziului din s. Negurenii Vechi în anul 2009.   Ea funcţionează în regim de program normal, fiind frecventată de aproximativ 40-50 de copii preşcolari, repartizaţi în 2 grupe, conduse de 3 educatoare titulare cu o înaltă pregatire pedagogică.

Grădinița are  3 săli destinate desfăşurării activităţilor  pedagogice şi este dotată cu mobilier modular şi multifuncţional.  În curtea grădiniței este amenajat teren de joacă. Sistema de încălzire funcționează pe baza cazanelor pe cărbune.

Gimnaziul din satul Țîghira, numit din 2 martie 2009 cu numele „Grigore Vieru” activează în clădirea construită în anul 1969.

Din 1969-1988 – Şcoală Medie;

Din 1988-1999 –Şcoală Medie Incompletă ;

Cu statut de Gimnaziu activează din 12 martie 2004, din 04 decembrie 2014  gimnaziul se numeşte  Instituţia Publica ,,Grigore Vieru’’.

În anul de studii 2014-2015 Gimnaziul  şi-a început activitatea cu 106 elevi, 13 profesori şi învăţători.

În gimnaziu este de asemenea amplasat muzeul cu exponate specifice satului natal.    Datorită Proiectului ,,After School” Micul Samaritean pentru familiile social vulnerabile, în anii de studii:  2009 – 2010; 2011 – 2014; 25 copii au fost încadraţi în programul prelungit (ore de meditaţie), beneficiind de un prînz cald.  De asemenea activează Proiectul ,,Reţeaua Socială de Protecţie a Copilului” spiginit de fundaţia ,,Terre des home”.

Pe parcursul ultimilor ani (2011-2012) a fost construit gardul, a fost reparată clădirea gimnaziului – 1300 mii lei.  În anul 2013 a fost renovată bucătăria  și cantina în clădirea anexă a gimnaziului – 70 mii lei. A fost construită  fîntîna , care aprovizionează cu apă sub presiune grădinița și cantina școlară;

Elevii claselor primare au beneficiat de o donație de dulăpioare.  Sălile de clasă au fost dotate cu mobilier şcolar, au fost procurate calculatoare pentru elevi.  Cazangeria a fost renovată,  s-a procurat  un cazan nou, alt cazan a fost reparat, au fost valorificați peste  90 mii lei.

Pentru viitorul apropiat,  planificăm , să construim terenul de joacă pentru copiii din grădiniţă , un  parc în faţa edificiului gimnaziului  și reparaţia fasadei clădirii anexă a  gimnaziului.

Gradiniţa din s. Țîghira la fel funcționează în incinta clădirii Gimnaziului „Grigore Vieru” cu intrare separată,  amplasată în urma reparației clădirii Gimnaziului cu cofinanțare din partea Fondului de Investiții Sociale din Moldova. Este frecventată de aproximativ 40-46 copii.

Procesul instructiv-educativ se desfăşoară planificat, folosind un material didactic diversificat, bogat şi o bună dotare cu jucării și mijloace tehnice.

Cu ocazia Anului Nou , copiii din ambele grădinițe au primit cadouri de la Moș Crăciun, oferite de Primăria comunei Negurenii Vechi, În anul 2015 am executat  Proiectele de reparație pentru redeschiderea grădinițelor  pentru o grupă mixtă în satul Coșeni și satul Zăzulenii Vechi  – 50 mii lei, care urmează a fi finanțate din ajutorul acordat de Guvernul Romaniei .

SALUBRIZAREA

Starea mediului ambiant este benefică sănătăţii omului, creşterii plantelor şi animalelor. În comună  nu sînt surse puternice de poluare a aerului atmosferic, nu sînt întreprinderi industriale şi de prelucrare, care să verse cantităţi mari  de apă , utilizată în procesele tehnologice. Solurile nu se poluează, dat fiind faptul, că producătorii agricoli au redus simţitor utilizarea pe cîmpuri a pesticidelor, insecticidelor, fungicidelor şi a îngrăşămintelor minerale. Se poluează excesiv rîuleţul, care parcurge satul Negurenii Vechi . Cetăţenii cu grădinile pe malul pîrîului nu respectă zona de protecţie a pîrîoaşului, îl poluează  cu resturile menajere şi gunoiul din gospodării. La locul de stocare temporară a gunoiului este dezordine şi gunoiul se împrăştie pe porţiunile de imaş din preajmă, nu se face regulat înhumarea gunoiului din lipsă de finanțe.

Depozitarea gunoaelor în locuri neamenajate, dă un aspect neplăcut și are efecte negative asupra naturii, se accelerează procesul de eroziune.

Ne dorim să avem un tractor cu utilaje necesare, pentru a interveni în perioada de iarnă pentru deszăpezire, pentru reabilitarea drumurilor din comună, pentru lucrări de curățenie la gropile cu gunoi și a terenurilor afectate de deșeuri. Trebuie să protejăm  mediul înconjurător, să avem grijă de igiena și profilaxia diferitor maladii.

Din surse a Fondului Rutier au fost renovate cu pietriș mai multe porțiuni de drum de interes raional. Cu contribuția locuitorilor , pe banii adunați de lucrătorii din sfera culturală și componenta bugetului local, pentru amenajarea teritoriului, au fost reprofilate toate  drumurile de pămînt locale de prin sate.

În satul Țîghira cu implicarea consilierilor locali, a lucrătorilor din cultură au fost curățate și reparate mai multe fîntîni, a fost amenajat un loc pentru odihnă în sînul naturii denumit “La Lebede”.

În anul 2012 a fost reabilitate rețelele electrice în satul Zăzulenii Vechi, iar în anul 2013 în satele Țîghira și Coșeni – au fost înlocuiți stîlpii de lemn cu stîlpi de beton, schimbați conductorii electrici cu cablu protejat. Toate gospodăriile sunt conectate la rețelele electrice.

Lipsește iluminatul public, la propunerea de a accesa proiecte cu cofinanțarea populației, nu putem dezvolta, din lipsă de bani și nedorința de a contribui a cetățenilor.

În anul 2012 a fost construit pavilionul OPRIRE în s. Zăzulenii Vechi în valoare de peste

70 mii lei. Au fost reparate podurile  deteriorate care prezentau pericol pentru circulația transportului:

 • lîngă iazul Negurenii Vechi,
 • podul de lîngă depozitul de chimicale și
 • 2 poduri la întrarea în satul Zăzulenii Vechi

Turism

Așezarea geografică a comunei permite dezvoltarea turismului, avem peisaje naturale deosebite, un potențial peisajistic nevalorificat. Lîngă satul Țîghira, înălţindu-se falnic în singurătatea-i misterioasă se află Movila Măgura,  altitudinea absolută a acesteia este de 388 metri, situându-se pe locul doi după mărime în Republica Moldova, după dealul Bălăneştiului. Strămoşii au numit-o Movila Măgura, ceea ce înseamnă „deal mare, izolat”. Pînă la războiul al doilea mondial, aici veneau oamenii din împrejurimi, ca să marcheze diverse sărbători religioase. Movila Măgura este descrisă într-un studiu științific ca un „mormînt militar izolat sau necropolă plană din epoca medievală tîrzie (sec. XV)”. Acoperită cu iarbă, cu o cruce de cîţiva metri în virf, Movila străjuieşte satele din împrejurimi, o bună parte dintre care i-au preluat numele: Măgura, Măgura Nouă, Slobozia Măgurii, Măgurele.

Zona este una de interes turistic si beneficiaza de urmatoarele avantaje:

– Manifestari culturale traditionale;

– Obiective de vizitat :– biserici, cimitire , monumente ale eroilor;

– Caminele culturale;

Evenimente locale:

– Hramul satului Zăzulenii Vechi- 21 septembrie Sfănta Maria cea Mică;

– Hramul satului Negurenii Vechi- 21 septembrie Sfănta Maria cea Mică;

– Hramul satului Țîghira – 14 octombrie Pocroavele;

– Hramul satului Coșeni – 8 noiembrie Sfîntul Dumitru;

– Ziua Recoltei– octombrie

COMERȚ ȘI SERVICII:

Agenții care prestează servicii de comerț și achită taxa de amplasare = 1350 lei/an

Avem:  — 4 magazine COOP ( în fiecare sat)

— ÎI  Iasinscaia Veronica

— ÎI Bulgac Tamara

Proprietarii magazinelor au prezentat documentele necesare și li s-a eliberat autorizațiile de funcționare.

Pentru toți agenții economici avem aprobată taxa de amenajare, care este stabilită în mărime de 80 lei pe persoană/an, care se adună în fondul de amenajare.

 

Primăria comunei Negurenii Vechi a inițiat procesul de elaborare a Planului strategic de dezvoltare economică şi socială a comunei Negurenii Vechi pentru anii 2015 – 2020 cu scopul de a ne aprecia cu potențialul și puterile pe care le avem, de a  impulsiona procesul de dezvoltare a comunităţii, de a stabili un reper în rezolvarea problemelor comunitare, unind eforturile tuturor membrilor comunităţii orientate spre îmbunătăţirea calităţii vieţii.

 

AGRICULTURA

In hotarele existente comuna Negurenii Vechi dispune de  – 4786,44 ha.

Teren arabil —— 2279,2 ha

Pășune  ————— 912 ha

Pădure —————-  892 ha

Livezi —————–  117 ha

Ape  ——————– 105 ha

Proprietate de stat ———– 786 ha

Proprietate privată ——— 2433 ha

Proprietate publică ——– 1566 ha

Avem terenuri împădurite pe o suprafață de  — 104 ha.

Antreprenorii agricoli nu angajează permanent forţa de muncă,nu au locuri permanente  de lucru create, a scăzut  producţia agricolă şi se limitează în prezent la culturi cerealiere, de nutreţuri şi de floarea soarelui. Nu se mai produce tutun, care era o cultură economică şi aducea profit considerabil localităţii, a scăzut simţitor(aproape complet) producţia de fructe şi legume.

Agenţii economici rămîn slabi, nu au venituri mari şi nu aduc mijloace esenţiale în bugetul local.

Pe teritoriul comunei Negurenii Vechi activează următorii  agenți economici:

Nr. Denumirea agentului economic
1 Dimișagro SRL
2 ÎI  Iasinscaia Veronica Comerț
3 ÎI  Vidmidi Valerii Medic veterinar
4 GȚ Carauș Irina
5 ÎI  Bulgac Tamara Comerț
6 ÎI Turețchii Leonid
8 ÎI Carauș Tatiana
9 Magazin Nr.     Zăzulenii Vechi ASECOOP Pîrlița
10 Magazin Nr.     Negurenii Vechi ASECOOP Pîrlița
11 Magazin Nr.     Țîghira ASECOOP Pîrlița
12 Magazin Nr.     Coșeni ASECOOP Pîrlița
13 SRL Conactimcom
 1. Ciolacu Vechi

Țîmpău Andrei

14 SRL  Naturmec
15 SRL  Agroflorex-GRUP Olar Igor
16 SRL Agroemax Olar Igor
17 SRL  Vitacem Agro Cemurtan Dima
18 SRL  Agroeconatura Chitoroagă Octavian
19 SRL  Vinicomex Epuraș Viorica
20 SRL  Unfatoria Gîscă Anatolii
21 SRL  AgroSZM
22 SA  Sudzucker-Moldova
23 SC  Unaqua-Com  SRL
24 Pers. fiz.  Bernic Stela
25 GȚ  Cozariuc Boris
26 GȚ  Pădure Leon
27 GȚ  Maler Alexandru

 

ASISTENȚA SOCIALĂ

Asistența Socială este un compartiment care asigură acordarea ajutoarelor materiale în limita posibilităților pentru persoanele care se încadrează în prevederile legale. Deasemenea se ocupă cu cercetarea cazurilor și protecția copiilor cu probleme și a familiilor acestora. Pe teritoriul comunei activează:

 • un asistent social comunitar
 • trei lucrători sociali
 • un asistent familiar

Serviciul deservire la domiciliu deservește 26 beneficiari. Persoanele cu dizabilități severe și accentuate beneficiază de ajutor- compensații pentru transport. Persoanele , care au venituri mici sunt încadrate și beneficiază de ajutor social acordat conform HG 133 din 13.06.2008 și ajutor material din Fondul Local de Susținere a Populației. Conform bazei de date a persoanelor în etate și cu dizabilități la situația de 01.01.2015 pe teritoriul comunei sunt:

 1.   Pensionari de vîrstă – Total        ———– 373

Inclusiv pe sate:  – Zăzulenii Vechi  ———–  63

-Negurenii Vechi  ———  117

-Țîghira  ——————–  131

-Coșeni  ———————-  62

 1. Persoane cu dizabilitîți severe ————– 16
 2. Persoane cu dizabilitîți accentuate ——— 58
 3. Persoane cu dizabilitîți medii ————— 40
 4. Persoane cu dizabilitîți TOTAL ——— 114
 5. Copii cu dizabilitîți TOTAL —————- 8
 6. Văduve de război —————————– 1
 7. Participanți la Cernobîl ———————-  3
 8. Participanți la războiul din Afganistan —- 4
 9. Participanți la conflictul din Transnistria – 6

Majoritatea vin să ceara de la primărie ajutoare, fără a oferi ceva în loc, ar fi bine, ca beneficiarii să muncească la lucrări în folosul comunității.

ORDINEA PUBLICĂ

Postul de Poliție Negurenii Vechi a sectorului Nr.3 (Pîrlița) a Inspectoratului de Poliție Ungheni. Avem o conlucrare bună cu ofițerul superior de sector, locotenent de poliție Dîrzu Iulian, care are oficiul în clădirea Primăria , am intervenit atunci, cînd am primit informație, că este nevoie de implicare. Este nevoie de o conlucrare mai eficientă cu garda populară. În speranța unei mai bune cooperări, așteptăm din partea consilierilor și cetățenilor din comună propuneri constructive, ajutor pentru a soluționa problemele.

 

În încheiere, vreau să mulțumesc tuturor celor care ne sprigină și ne vor sprigini pentru realizarea obiectivelor ce ne stau în față , să Vă doresc sănătate, fericire, împliniri și realizări frumoase.

 

Primarul comunei

Negurenii Vechi                                             Rabacu Ion

ddfgdf fdgdfg fdgfgd fdjgf hgnbvcx iuygf vcvbc vcxv xzcvsdfbg