×

Regulamentul Consiliului

                                                                                                                             APROBAT

prin  Decizia   Consiliului   comunal Negurenii    Vechi

Nr.05/03 din 17.04.2012

 

                                            R E G U L A M E N T U L

Privind  constituirea    şi     funcţionarea    Consiliului  comunal  Negurenii  Vechi

 

Titlul I

CONSTITUIREA  CONSILIULUI COMUNAL

 

Capitolul I

Modul de constituire  aConsiliuluiComunal

1.Prima şedinţă (de constituire) a Consiliului  communal se convoacă, în condiţiile Legii privind  administraţia publică locală, în termen de 20 de zile de la data validării mandatelor de consilier.
Consiliul comunal este legal constituit dacă sunt  validate mandatele a cel puţin două treimi  din numărul de consilieri.
Convocarea consilierilor Consiliului comunal în prima şedinţă(de constituire) a consiliului se face prin hotărîre a Consiliului Electoral de  circumscripţie.
Prima şedinţă a  consiliului comunal este deliberativă dacă la ea  participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi.În cazul în care această majoritate nu poate fi asigurată.şedinţa se ţine peste  3 zile, respectîndu-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare  şedinţa nu este deliberativă, se procedează la o nouă convocare, peste 3 zile. La această nouă, a 3-a convocare, şedinţa este deliberativă, dacă se asigură prezenţa mazorităţii consilierilor aleşi. În situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu poate fi convocat  şi de această dată, el se consideră  dizolvat de drept.
Lucrările primei şedinţe(de constituire) sunt conduse  de cel mai în vîrstă consilier, asistat de 1 sau 2  dintre cei mai tineri consilieri prezenţi  la  şedinţă.
La prima şedinţă(de constituire) a consiliului participă şi reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie.
2.Reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie sau al Comisiei Electorale Centrale aduce la cunoştinţa consilierilor hotărîrea instanţei judecătoreşti privind  legalitatea alegerilor din circumscripţia respectivă şi rezultatele validării mandatelor consilierilor şi le înmînează legitimaţiile.
3.După constituirea legală a   consiliului raional,consilierii formează fracţiuni,alianţe,blocuri.
Fracţiunea constă din cel puţin  3 consilieri.
Fracţiunile se constituie ,de regulă,la prima şedinţă(de constituire) a consiliului,în baza de liste ale partidelor,organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale.Constituirea  fracţiunii se consemnează într-un proces-verbal.Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la  constituirea fracţiunii se transmit preşedintelui şedinţei pentru a fi anexate la procesul-verbal al şedinţei consiliului.
Consilierii din partea partidelor,organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracţiune,precum şi consilierii independenţi se pot reuni pentru a constitui o fracţiune sau se pot afilia altor fracţiuni.
Fracţiunile constituite îşi aleg organele de conducere sau conducătorii.
Alianţele şi blocurile se constituie din mai multe  fracţiuni şi din consilierii independenţi după constituirea fracţiunilor.Constituirea alianţelor şi blocurilor  se consemnează într-un  proces-verbal.Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la  constituirea alianţei sau blocului se anexează în procesul-verbal al şedinţei  consiliului în cadrul căreia este anunţată constituirea acestora.
4.După validarea mandatului primarului,Consiliul comunal alege  din rîndul consilierilor  viceprimarul.
Candidatura pentru funcţia  de viceprimar se propune de către  primar după consultarea  fracţiunilor.
Alegerea viceprimarului se efectuează în condiţiile Legii privind APL.
5.Secretarul Consiliului comunal este numit de consiliu,în temeiul  concluziei comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar,la prima şedinţă a consiliului,după anunţarea rezultatelor concursului,organizat în  conformitate cu legislaţia în vigoare.
Şefii de subdiviziuni de servicii publice locale,de întreprinderi municipale din subordinea consiliilor comunale sunt desemnaţi prin decizie a consiliului,adoptată cu votul  majorităţii consilierilor prezenţi , la propunerea primarului.
Destituirea din funcţíe a conducătorilornominalizaţi se face de cătreconsiliu,lapropunereaprimarului,sau a celpuţínuneitreimi din numărulconsilieriloraleşI,cuvotulmajorităţíiconsilierilorprezenţi,întemeiurileşImodulstabilite de  legislaţie.
6.Comisia de concurs pentruocupareafuncţiei respective se formeazădecătreconsiliul   communal înbazaRegulamentului cu privire la organizareaconcursuluipentruocupareafuncţieipublicevacanteînautorităţilepublice,aprobat de Guvern.

Capitolul II

Constituireaşifuncţionareacomisiilor  consultative
de specialitate  ale Consiliului

7.Dupăconstituire,consiliul communal formeazăcomisii consultative de specialitatepentruprincipaleledomenii de activitate.
8.Domeniile de activitateîn care se formeazăcomisii de  specialitate,denumireaacestoraşinumărul de membri,sestabilesc de cătreconsiliul communal.
9.Comisiile de specialitate se formeazăpeîntreagadurată de activitate a consiliului.Membriaiacestora pot fi numaiconsilierii.Activitateaîncadrulcomisiilor nu este remunerate.
10.Comisiile  de specialitatesînt structuri de lucru consultative ale consiliului şi sunt menite  să asigure eficienţa activităţii lui.Comisiile de specialitate poartă răspundere în faţa consiliului şi sunt subordonate  acestuia.
11.Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin vot  deschis al majorităţii membrilor săi,preşedintele şi secretarul său.
12.Şedinţa comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia,iar în absenţa lui – de secretarul comisiei.
Şedinţa comisiei este deliberativă dacă la ea sunt prezenţi majoritatea membrilor comisiei.
Şedinţele comisiei,de regulă,sunt publice.
La şedinţa comisiei pot fi prezenţi,fără drept de vot,consilierii care nu sunt membri ai  acestei comisii.
Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din  aparatul  primarului sau din afara acestora.La şedinţele comisiei au dreptul să paricipe şi consilierii ale căror propuneri fac obiectul lucrărilor comisiei.
Comisia poate decide ca la unele dezbateri să fie prezente  şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai mass-media.
13.Membrii comisiei de specialitate sunt înştiinţaţi  despre şedinţa acesteia de către preşedintele şi/sausecretarul comisiei,cu asistenţa secretarului consiliului.
14.În exercitarea atribuţiilor,comisia de specialitate adoptă decizii cu votul deschis al majorităţii membrilor săi.
Deciziile comisiei au un caracter de recomandare.
15.Numărul locurilor  care revin  fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul comunal în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.
Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare fracţiune,iar a consilierilor  independenţi-de către consiliu,avîndu-se în vedere,de regulă,pregătirea lor profesională şi domeniul de activitate a  comisiei.
În funcţie de numărul membrilor consiliului şi numărul comisiilor de specialitate,un consilier poate face parte din 1-3 comisii,dintre care una este comisia de bază a acestuia.
16.Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale:
a)identifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care necesită soluţionare de către consiliu;
b)analizează proiectele de decizii ale consiliuluişipronozează consecinţele realizării acestora;
c)întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă consiliului;
d)se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către  consiliu;
17.Preşedintele comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii  principale:
a)reprezintă comisia în raporturile cu consiliul şi cu celelalte comisii;
b)convoacă şi conduce şedinţele acesteia;
c)propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane interesate,dacă este necesar;
d)participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
e)anunţă rezultatul votării în cadrul comisiei,pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;
f)susţine  la şedinţele consiliului avizele formulate de comisie.
18.Secretarul comisiei exercită următoarele atribuţii principale:
a)asistă preşedintele  comisiei în asigurarea organizatorică a şedinţelor comisiei;
b)face apelul nominal şi ţine evidenţa  prezenţei la şedinţe a membrilor  comisiei;
c)numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei decizii şi asupra  rezultatelor votării;
d)asigură  redactarea avizelor,proceselor-verbale şi altor documente emise de comisia respectivă;
19.Ordinea de zi a şedinţei comisiei de specialitate se aprobă de membrii comisiei la propunerea preşedintelui acesteia,oricare dintre membrii comisieipoate cere includerea pe ordinea de zi a unor  probleme suplimentare numai  pînă la începerea şedinţei comisiei.
20.Prezenţa membrilor comisiei de specialitate  la şedinţele acesteia este obligatorie.În caz de absenţă a consilierului fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive  ale comisiei de bază pentru el,preşedintele comisiei poate aplica acestuia sancţiunile ce ţin de competenţa sa sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni prevăzute  în regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului,inclusiv excluderea consilierului din componenţa comisiei.Absenţa consilierului,precum şi  sancţiunile propuse  de preşedintele comisiei se consemnează în procese-verbale ale şedinţelor respective ale comisiei
21.Lucrările şedinţelor comisiei se consemneazăde către secretarul comisiei în procese-verbale.După  încheierea şedinţei,procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.
Preşedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate  care nu au participat la şedinţă,cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţe închise.

Titlul II
ŞEDINŢELE CONSILIULUI  COMUNAL

                                                             Capitolul I
                              Atribuţiile preşedintelui şedinţei şi ale
secretarului consiliului

22.Consiliul comunal  alege,prin vot deschis,cu votul majorităţii consilierilor prezenţi,pentru durata unei şedinţe,un preşedinte care o prezidează,asistat de secretarul  consiliului.Votarea este organizată de secretarul consiliului.
Rezultatul alegerii  preşedintelui şedinţei
În fiecare  şedinţă,consiliul desemnează un consilier din cei prezenţi,care semnează deciziile consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a o semna.
23.Preşedintele şedinţei exercită următoarele atribuţii principale:
a)conduce şedinţele consiliului;
b)supune votului consilierilor proiectele de decizii,asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării,cu precizarea voturilor „pro”,”contra” şi a abţinerilor;
c)semnează deciziile adoptate de consiliu,chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora,precum şi procesul-verbal al şedinţei;
d)asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţelor şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor,aprobat de consiliu;
e)supune votului consilierilor în şedinţă orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;
f)aplică,după caz,sancţiuni în limita competenţei sale sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.
24.În cazul în care,pe parcursul şedinţei consiliului,preşedintele ales pentru şedinţa respectivă,inclusiv prima şedinţă(de constituire),nu îşi poate exercita atribuţiile sale,Consiliul procedează la alegerea unui alt preşedinte al şedinţei,fapt care se consemnează în procesul-verbal al acesteia.În acest caz,procesul –verbal şi deciziile adoptate în cadrul întregii şedinţe sunt semnate de preşedintele nou-ales.
25.Secretarul consiliului participă,în mod obligatoriu,la şedinţele Consiliului fără drept de vot.
Pe lîngă atribuţiile  prevăzute de Legea APL secretarului consiliului îi revin următoarele atribuţii principale  referitor  la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor  consiliului.
a)asigură înştiinţarea consilierilor despre  convocarea consiliului,iar la cererea preşedintelui  raionului sau  a cel puţin o treime  din numărul consilierilor aleşi,organizează                                                                                            îndeplinirea  şi a altor    acţini necesare înştiinţării consilierilor şi convocării   consiliului;
b)asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei  consiliului;
c)face apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a  consilierilor;
d)numără voturile şi consemnează rezultatul votării,pe care îl prezintă preşedintelui şedinţei,cu excepţia cazurilor cînd consiliul  formează comisia pentru numărarea voturilor în anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votării de consiliu;
e)informează,în caz de necesitate,preşedintele  şedinţei,despre numărul  de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a consiliului;
f) asigură  întocmirea procesului-verbal al şedinţei,precum şi a dosarelor în care se păstrează materialele privind fiecare chestiune din ordinea de zi a şedinţei,legarea,numerotarea paginilor,semnarea şi stampilarea acestora;
g) urmăreşte ca ,la  dezbaterea anumitor probleme şi la adoptarea deciziilor asupra lor,să nu participe consilierii prezenţi la şedinţă care cad sub incidenţa art.25 din Legea privind APL,informează preşedintele despre asemenea situaţii  şi face cunoscute consilierilor consecinţele prevăzute de lege în astfel de cazuri;
h)contrasemnează în condiţiile legii,deciziile consiliului ,cu excepţia deciziei de numire în funcţie a secretarului consiliului;
i)acordă consilierilor,precum şi acestora în calitate de membri ai comisiilor de specialitate,asistenţă şi sprijin în activitatea lor,inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu.

Capitolul II

Desfăşurarea  şedinţelor

26.Ordinea de  zi a şedinţei consiliului cuprinde numărul curent al chestiunii propuse consiliului spre examinare,denumirea chestiunii şi numele raportorului(coraportorului)
În  înştiinţarea despre convocarea şedinţei,pe lîngă ordinea de zi, data, ora şi locul şedinţei,se indică modul de familiarizare a consilierului cu proiectele de decizii,cu avizele comisiilor de specialitate,cu rapoartele sau informaţiile conducătorilor subdiviziunilor subordonate,cu timpul acordat declaraţiilor politice,întrebărilor,interpelărilor,petiţiilor şi altor probleme care se supun examinării în şedinţa  consiliului.
Ordinea de zi  a şedinţei consiliului se aduce la  cunoştinţă locuitorilor unităţii administrativ-teritoriale resprective prin mass-media sau prin orice alt mijloc de informare.
27.Proiectul ordinii de zi  se întocmeşte la propunerea primarului sau a consilierilor care au cerut  convocarea consiliului în condiţiile art.20 din  Legea privind APL şi se supune aprobării  consiliului la începutul şedinţei.
28.Consilierii sunt obligaţi să participe la  lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa la secretarul consiliului.
Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice din timp despre absenţa sa şi  motivele absenţei nemijlocit primarul sau  secretarului.Primarul sau secretarul sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa consilierilor prezenţi în şedinţă informaţia privind absenţa consilierului respectiv.
29.Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată:Dezbaterea începe cu prezentarea succintă de către raportor a problemei înscrise pe ordinea de zi şi a proiectului de decizie asupra ei.Raportorul este,de regulă, consilierul care a iniţiat proiectul respectiv.
Preşedintele şedinţei are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvînt , în funcţie de obiectul dezbaterii.În acest scop,el poate propune consiliului spre aprobare durata de timp ce va fi oferită fiecărui vorbitor,precum şi durata totală de dezbatere a proiectului,cu excepţia cazului cînd consiliul  la începutul şedinţei a adoptat regulamentul de lucru al şedinţei consiliului.
În cadrul dezbaterii oricărei probleme de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului,consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvîntul.Consilierul este obligat ca în luarea sa de cuvînt să se refere exclusiv  la problema care formează obiectul  dezbaterii.
30.Preşedintele şedinţei permite oricînd unui consilier să răspundă la problema  care îl priveşte personal sau  referitor la regulament.
31.Preşedintele şedinţei poate propune încheierea dezbaterii unor probleme puse în  discuţia consiliului.Propunerea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
32.se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezenţi la şedinţă,precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
33.În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată,preşedintele şedinţei poate să întrerupă dezbaterile şi să ceară respectarea regulamentului,fiind în drept:
a)să cheme la ordine;
b)să retragă cuvîntul;
c)să dispună eliminarea din sală a persoanelor,altele decît consilierii,care împiedică desfăşurarea lucrărilor.
34.Faţă de consilierii care ,în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislaţiei sau ale regulamentului,consiliul local poate decide,cu votul majorităţii consilieriloraleşi,aplicarea de sancţiuni,în limita competenţei sale ori poate aplica următoarele sancţiuni:
a)avertisment;
b)eliminarea din sala de şedinţe.
35.Şedinţele consiliului se desfăşoară în limba română.
Actele consiliului se întocmesc şi se adoptă în limba română.

Capitolul III

Elaborarea proiectelor de decizii

36.Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii ale consiliului aparţine consilierilor.Propuneri  vizavi de elaborarea unor decizii poate face primarul.Primarul poate participa consultativ la întocmirea  deciziilor,de comun acord cu consiliul.
37.Proiectele de decizii vor fi însoţite de o notă informativă şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă.În acest scop,secretarul consiliului şi personalul de specialitate din aparatul primarului vor acorda  asistenţă tehnică de specialitate.
Proiectele de decizii se prezintă în limba română.
38.Proiectele de decizii se propun pentru a fi incluse în  ordinea de zi a şedinţei de către primar,consemnîndu-se titlul şi iniţiatorul proiectului,şi se aduc  la cunoştinţa consilierilor imediat,cu indicarea  comisiilor de  specialitate cărora le-au fost remise spre avizare şi cu invitaţia de a prezenta amendamentele.
39.Proiectele de decizii cu materialele de însoţire se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale consiliului.
Iniţiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage,sau poate renunţa,în orice moment,la susţinerea lor ,pînă la  înscrierea  acestora în ordinea de zi.
40.După examinarea  proiectului de decizie comisia de specialitate a consiliului întocmeşte un  cu privire la adoptarea,modificarea sau respingerea lor.
Rapoartele avizele se transmit secretarului consiliului,care va dispune măsurile corespunzătoare de remitere  a lor către  consilieri cel tîrziupînă la data şedinţei consiliului.
41.Proiectele de decizii şi alte propuneri,însoţite de avizul comisiei de specialitate se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în şedinţa ordinară a acestuia.

Capitolul IV

                                                             Procedura de vot

42.Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane.
Votul consilierului se exprimă public,prin ridicarea mîinii,în cadrul votării deschise.
Procedura  votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal.
Consiliul poate decide votarea secretă,la propunerea preşedintelui şedinţei sau a unuia dintre consilieri,cu excepţia cazului în care,prin lege sau regulament,se stabileşte o anumită modalitate.
43.Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul  următor:preşedintele oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cuvintelor”pro” şi „contra”.Secretarul consiliului dă citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier în ordine alfabetică.Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă „pro” sau „contra”,în funcţie  de opţiunea sa.
44.Pentru execitarea votului secret se folosesc buletinele de vot.
Textul buletinelor de vot trebuie să fie clar  şi precis.Pentru exprimarea opţiunii  se folosesc cuvintele „pro”,”contra” şi „abţinut”.
Buletinele de vot se introduc în urna de votare.La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot  în care nu a fost exprimată opţiunea consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte decît cele prevăzute în prezentul punct  pentru a-şi exprima  opţiunea.
45.Deciziile se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi,cu excepţia cazului în care,prin lege sau regulament,se cere o altă majoritate de voturi.
Dacă în sala de şedinţe este întrunit cvorumul necesar conform înregistrării,consiliul purcede la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi.
46.Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al şedinţei să fie consemnat expres modul în care au votat,secretarul fiind obligat să se conformeze acestei cerinţe.
47.Proiectele de decizii sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse examinării acestuia în cadrul aceleiaşi  şedinţe.

Capitolul  V

Întrebări,Interpelări,petiţii şi
informarea  consilierilor

48.Consilierii pot adresa întrebări,în scris sau oral primarului,viceprimarului şi secretarului consiliului,şefilor serviciilor publice locale,precum şi altor persoane cu funcţie de răspundere invitate la şedinţa consiliului.
Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.Cei întrebaţi vor răspunde ,de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.
49.Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu  un fapt cunoscut.Cel interpelat are obligaţia să răspundă în scris,pînă la următoarea şedinţă a consiliului,sau oral,la proxima şedinţă,potrivit solicitării autorului interpelării.
50.Consilierii pot  solicita informaţiile necesare serviciilor sau instituţiilor publice locale,iar acestea sunt obligate să le furnizeze în termen de cel puţin  2 săptămîni,dacă legea nu prevede altfel.
Informaţiile pot fi cerute şi comunicate  în scris sau oral.
51.Activitatea consilierilor ce ţine  de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu Legea cu privire la petiţionare  şi alte  acte  normative.