×

Regulamentul intern

   APROBAT

 Decizia Consiliului comunei

   Negurenii Vechi

Nr. 5/2  din 27 decembrie 2012

 

REGULAMENTUL INTERN

 

DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

  PRIMĂRIEI COMUNEI  NEGURENII VECHI

 SPOZIŢII GENERALE:

 

Regulamentul intern este un act juridic local, care reglementează raporturile de muncă a tuturor salariaţilor primăriei, contribuie la întărirea disciplinei și creşterea randamentului muncii. Prezentul regulament întruneşte o serie de prescripţii menite să reglementeze activitatea în interiorul primăriei  Comunei Negurenii Vechi şi să stabilească rigorile de disciplină care derivă din sarcinile pe care urmează să le îndeplinească toate categoriile de angajaţi.

Toţi angajaţii se vor ghida de principiul că nimeni nu va afecta, cu sau fără voie, imaginea Primăriei şi ordinea din organizaţie, nici măcar atunci când urmăreşte acţiuni de îmbunătăţire a acestora şi-şi perfecţionează pregătirea profesională.  Îndeplinirea cerinţelor Regulamentului sunt obligatorii pentru toţi salariaţii.

 • Functionarii publici, salariati ai primăriei Negurenii Vechi vor

detine o agenda de lucru în care îsi vor înscrie programul de activitate

saptamânal organizat pe zile, ce va cuprinde totalitatea sarcinilor si

termenelor si modul de rezolvare a acestora. Programul de activitate cuprins

în agenda va fi prezentat primarului comunei Negurenii Vechi ori de câte ori va fi solicitat. La sfârsitul lunii, fiecare compartiment va întocmi un raport de activitate în care va cuantifica activitatea desfasurata în luna respectiva si îl va prezenta primarului;

 • Fiecare angajat raspunde de sarcinile primite si modul de rezolvare a

lor în fata primarului

 • Prezentul regulament se afişează în sediul Primăria Comunei Negurenii Vechi.
 • Primăria are drept călăuză în activitatea sa Constituţia Republicii Moldova, Decretele Preşedintelui Republicii Moldova, de alte acte legislative şi normative ale Republicii Moldova, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte,Legea pri-

vind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Codul Muncii nr.154-XV din 28 martie 2003, Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008, Legea privind statutul alesului local nr.768 din 02.02.2000 cu modificările şi completările ulterioare, Deciziile Consiliului Comunal,Dispozițiile Primarului Comunei, precum și prevederile prezentului Regulament.

 1. ATRIBUŢIILE CONDUCERII   PRIMĂRIEI

 

 1. Primarul comunei Negurenii Vechi în calitatea sa de conducător al administrației publice locale, secretarul consiliului şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria comunei Negurenii Vechi care asigură respectarea drepturilor si libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției si ale legilor RM, ale decretelor Președintelui  RM, ale hotărârilor Guvernului RM, ale administrației publice centrale, ale hotărârilor Consiliului local al comunei Negurenii Vechi, raionul Ungheni.
 2. Primarul este şeful administraţiei publice locale şi răspunde de buna organizare şi funcţionare a acesteia, prin compartimentele de specialitate din aparatul de specialitate al primarului. Aparatul de specialitate al primarului este structura organizatorică stabilită prin organigrama şi statul de funcţii, aprobate conform legii, care duce la îndeplinire sarcinile şi atribuţiile administraţiei publice locale, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

 3.Atribuţiile ce revin primarului, sunt stabilite de lege sau încredinţate de către Consiliul local. Primarul asigură executarea deciziilor consiliului local.

 1. 4Atribuţiile ce revin primarului, potrivit legii, şi a hotărârilor Consiliului local, pot fi delegate, conform legii. Primarul rămâne competent să exercite oricând una sau alta dintre atribuţiile delegate, actele sale efectuate în legătură cu atribuţiile delegate fiind întru totul valabile. Pentru exercitarea aceleiaşi atribuţii, primarul poate delega una sau mai multe persoane, fără ca în această situaţie să fie vorba de conflict pozitiv de competenţă.

              5.Primarul, în exercitarea atribuţiilor sale, emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţa publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate.

 1. 6Primarul reprezintă comuna Negurenii Vechi  în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu personae fizice şi juridice din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie.Primarul constată încălcările legii şi adoptă măsurile legale pentru înlăturarea acestora sau, după caz, sesizează organele competente.

7.In exercitarea funcţiei, primarul este ocrotit de lege.

 

Pentru buna desfăţurare a activităţii aparatului Primăriei, conducerea îşi asumă următoarele atribuţii:

 • Să asigure condiţii optime în vederea desfăşurării muncii angajaţilor, punînd la dispoziţia acestora mijloacele necesare privind documentarea, echipamentul şi aparatajul necesar pentru folosirea eficientă a timpului de muncă.
 • Să asigure condiţiile suficiente de protecţie a muncii şi respectarea normelor sanitare, instituirea salariaţiilor în acest capitol.
 • Să asigure perfecţionarea profesională a salariaţiilor pe domenii de activitate, să organizeze periodic seminare instructiv- metodice.
 • Activitatea primăriei se bazează pe o colaborare strânsă între angajaţi, pe bunăvoinţa cu care angajaţii se conformează acestui regulament, pe principiile eticii funcţionarului şi egalarea tuturor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi discriminării, devotamentul faţă de stat şi faţă de poporul Republicii Moldova, respectarea strictă a legilor şi altor acte juridice conform legii, respectarea disciplinei de stat, răspunderea personală a funcţionarilor pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu; respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice, ale autorităţilor administraţiei publice locale; profesionalismul, competenţa şi spiritul de iniţiativă; obligativitatea hotărârilor organelor ierarhic superioare;
 • Actele care se eliberează de către Primărie vor fi semnate, de regulă, de către Primar sau de , secretar în limita delegării atribuţiilor stabilite de către Primar, precum şi de către specialistul structurilor funcţionale în cadrul cărora au fost întocmite.

 

 

 1. Structura actuală şi statele de personal ale primăriei se constituie din :
Denumirea funcţiei Nr. de unităţi
1 Primar 1
2 Secretar al consiliului comunal și primăriei 1
3 Specialist în reglementarea regimului funciar 1
4 Specialist în problemele perceperii fiscale 1
5 Contabil-şef 1
TOTAL aparatul primăriei 5
1 Contabil pentru evidenţa materialelor 0,5
TOTAL 0,5
1 Îngrijitoare de încăperi 0.5
2 Paznic-curier 2
3 Fochist (pentru perioada rece a anului, octombrie-aprilie) 0.25
TOTAL 2,75

 

3.ANGAJAREA ŞI CONCEDIEREA DIN FUNCŢIE:

 

1.Salariaţii primăriei se divizează în aleşi locali, funcţionari publici şi personal de deservire.

2.Noţiunea de ales local vizează primarul Comunei.

Alesul local este persoană oficială, care în exercitarea mandatului este în serviciul colectivităţii. Mandatul primarului începe efectiv din momentul validării şi durează pînă la data expirării lui. Durata  mandatului este stabilită de Codul electoral.

3.Ocuparea funcţiei publice vacante are loc prin:

a)concurs

b)promovare

c)transfer

Concursul se organizează de regulă după aplicarea  modalităţilor de ocupare a funcţiei publice vacante specificate  în punctele lit.b) şi c).

 1. Angajarea în Primărie se face în modul stabilit de legislaţie. La angajarea în funcţie administraţia este în drept să ceară de la noul angajat următoarele documente:
 • Buletinul de identitate ;
 • Carnetul de muncă;
 • Diploma de studii;
 • Curriculum vitae;
 • Certificatul medicală;
 • Livretul militar (după caz).
 1. Încheierea contractului individual de muncă se efectuează în baza dispoziţiei primarului care se aduce la cunoştinţa angajatului prin semnătură.

În dispoziţie se indică data angajării, funcţia şi categoria de salarizare conform statelor de personal, termenul de probă. Un exemplar al contractului individual de muncă se înmînează salariatului, iar celălalt se păstrează la primărie. Fişa postului aprobată de primarul comunei Negurenii Vechi se anexează la actul administrativ de numire în funcţie, iar o copie a acesteia se înmînează  angajatului.

 1. Specialiştii din cadrul primăriei, sunt funcţionari publici, cu excepţia personalului de deservire.

Dacă persoana care se încadrează în serviciu nu dispune de gradul de calificare necesar deţinerii funcţiei de rangul respectiv după 6 luni, Comisia de atestare examinează corespunderea acestei persoane funcţiei deţinute şi decide asupra conferirii gradului de calificare, însă nu mai înalt de gradul inferior de calificare al rangului respectiv.

 1. La angajarea în funcţie administraţia publică locală îl face cunoscut pe noul angajat cu:
 • Regulamentul de ordine interioară;
 • Fişa postului;
 • Munca care i se încredinţează, condiţiile de muncă;
 • Retribuirea muncii.

Regulamentul de ordine interioară şi fişa postului se aduce la cunoştinţă salariaţilor sub semnătură de către angajator şi produc efecte juridice pentru salariaţi de la data familiarizării lor cu acestea. Salariaţilor li se efectuează instructajul introductiv general de protecţie a muncii.

8.. Pentru toţi salariaţii care au lucrat mai mult de 5 (cinci) zile se întocmesc carnete de muncă, iar pentru cei care dispun de carnete de muncă se efectuează înscrierile necesare.

 1. Transferul la o altă muncă în cadrul Primăriei se face în conformitate cu legislaţia şi consimţământul salariatului.
 2. Desfacerea contractului individual de muncă se efectuează conform legislaţiei. Salariaţii primăriei au dreptul să desfacă contractul individual de muncă, urmând să anunţe în scris administraţia cu două săptămâni înainte. În cazul când cererea salariatului de a fi concediat din iniţiativă proprie este condiţionată de imposibilitatea de a continua munca (înmatricularea într-o instituţie de învăţământ, pensionarea şi alte cazuri) administraţia desface contractul individual de muncă în termenul cerut de salariat.

Desfacerea contractului individual de muncă se efectuează în baza dispoziţiei primarului.

Carnet de muncă se eliberează salariatului în ziua concedierii.

Ziua concedierii se consideră zi lucrătoare.

 

4.DREPTURILE   ŞI   ÎNDATORIRILE   SALARIAŢIILOR  PRIMĂRIEI

 

 • Salariaţii (funcţionarii) Primăriei beneficiază de următoarele drepturi:
 • Dreptul la asocierea sindicală.
 • Dreptul la remunerarea conform funcţiei, pregătirii profesionale şi experienţei sale de muncă.
 • Dreptul la perfecţionarea pregătirii profesionale.
 • Dreptul la restituirea cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la indemnizaţii pentru cheltuieli de întreţinere în deplasări de serviciu.
 • Dreptul la alocaţii de stat pentru îngrijirea copiilor.
 • Dreptul la concediile de odihnă anuale, concedii medicale, concedii fără salariu pentru situaţiile stabilite de legislaţia în vigoare, iar femeile au dreptul la concedii plătite de maternitate şi pentru întreţinerea copiilor.
 • Dreptul la pensii şi la alte asugurări sociale de stat.
 • Dreptul la opinie.

 

 • În realizarea atribuţiilor ce le revin, salariaţii Primăriei sunt obligați:
 • să indeplinească în termen şi calitativ dispoziţiile şi indicaţiile primarului în problemele ce ţin de competenţă;
 • Toti salariatii au obligatia de a manifesta o preocupare permanenta pentru pastrarea patrimoniului primăriei, luand masuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale, să manifeste atitudine grijulie faţă de bunurile şi mijloacele publice;
 • Să-şi îndeplinească conştiincios atribuţiile de serviciu stipulate în fişa de post, în contractul individual de muncă, să respecte disciplina muncii;
 • Să-şi perfecţioneze în permanenţă pregătirea profesională, nivelul de cunoştinţe;
 • Să respecte cu stricteţe drepturile şi libertăţile cetăţenilor;
 • Să asigure securitatea materialelor, cu continut secret, raspund de scurgerea de informatii si de instrainarea documentelor din cadrul serviciilor pe care le conduc;
 • Să execute în termen şi calitativ deciziile autorităţilor publice;
 • Să prezinte declaraţii cu privire la venituri şi proprietate ,să respecte prevederile legale referitoare la incompatibilităţi, conflicte de interese şi restricţii în exercitarea funcţiei publice;
 • Să respecte programul de lucru, să folosească eficient timpul de lucru şi numai în îndeplinirea sarcinilor ce-i revin, să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea şefului ierarhic superior;
 • Să respecte normele de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor sau a altor situaţii, care ar pune în pericol clădirile şi instalaţiile;
 • Să aibă un comportament corect, o ţinută corespunzătoare şi să promoveze raporturi de colaborare cu toţi membrii colectivului;
 • Să respecte cu stricteţe prezentul Regulament;

 

5.OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI:

 

 • Angajatorul este obligat:
 • Să organizeze corect şi eficient munca salariaţilor în aşa fel ca fiecare să lucreze conform specialităţii şi calificării, la timp să i se aducă la cunoştinţă sarcinile stabilite şi obligaţiunile profesionale.
 • Să asigure un proces sistematic şi planificat de dezvoltare profesională continuă a

funcționarilor publici.

 • Să organizeze corect şi imparţial evaluarea performanţelor profesionale ale funcţio-narilor publici, în termeni prevăzuţi de legislaţie să stabilească gradele de calificare a fiecăruia.
 • Să asigure corectitudinea calculării şi efectuării în termenii stabiliţi a remunerării muncii.
 • Să respecte întocmai cadrul juridic privind munca salariaţilor.
 • Să supravegheze şi să controleze respectarea de către salariaţi a obligaţiunilor puse în sarcina lor.
 • Să asigure pentru toţi salariaţii condiţii normale de muncă.
 • Să asigure în colectivul de muncă un climat sănătos de activitate, relaţii colegiale. Toţi membrii colectivului să fie trataţi şi apreciaţi egal, criteriul de bază fiind  munca eficientă în folosul comunităţii.

6.ORGANIZAREA  ACTIVITĂŢII  PRIMĂRIEI:

 • Programul de lucru al salariaților din Primărie este de 40 ore pe săptămână,

cîte 8 ore pe zi, timp de 5 zile ,cu două zile de repaus – sîmbăta și duminica.

REGIMUL DE MUNCĂ:

– începutul lucrului            ora -8-00.

– pauză de masă                  între orele  12-00   –  13-00

– sfîrşitul lucrului               ora 17-00

 • Modificarea programului de muncă, munca în zilele de sărbătoare şi de odihnă şe efectuează prin dispoziţia primarului comunei Negurenii Vechi;
 • Locul de muncă al funcţionarilor primăriei se consideră sediul primăriei, teritoriul Comunei în dependenţă de specificul activităţii. Părăsirea locului de muncă de salariaţii primăriei se admite numai cu învoirea primarului, iar în lipsa acestuia a secretarului consiliului. Deplasările de serviciu se vor consemna în registrul special, aflat la secretarul primăriei în temeiul dispoziţiei primarului.
 • Salariaţii care întârzie la lucru sau pleacă mai devreme de la locul de muncă fără de motive întemeiate pot fi pedepsiţi în conformitate cu legislaţia..
 • Zilele de sărbătoare nelucrătoare stabilite de codul muncii sînt:

 

-1 ianuarie                             – Anul Nou;

-7 şi 8 ianuarie                      – Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul);

-8 martie                                – Ziua internaţională a femeii;

– prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;

– ziua de luni la o săptămînă după Paşte   (Paştele Blajinilor);

-1 mai                                    – Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;

-9 mai                                    – Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru

independenţa Patriei;

-27 august                              – Ziua Independenței;

-31 august                               – sărbătoarea „Limba Noastră”;

————–                             – ziua Hramului bisericii din localitate.

 

 • Durata zilei de muncă dîn ajunul zilei de sărbătoare nelucrătoare se reduce cu o oră pentru toţi salariaţii.

Organizarea şi desfăşurarea consfătuirilor şi instruirii

 • Problemele curente privind activitatea primăriei se examinează în cadrul şedinţelor operative prezidate de primar în fiecare zi de luni, cu începere de la ora 14:00.
 • Primarul poate convoca volante de lucru la necesitate. La şedinţele operative participă, conducătorii subdiviziunilor şi serviciile Primăriei.
 • Consfătuirile de lucru cu conducătorii instituţiilor se organizează şi se desfăşoară după necesitate.
 • Evidenţa prezenţei şi iniţiativa la consfătuirile de lucru o asigură secretarul și specialiştii primăriei.
 • Secretarul consiliului asigură întocmirea proceselor verbale ale consfătuirilor, evidenţa şi controlul termenilor de îndeplinire a indicaţiilor primarului, date în cadrul consfătuirilor vizate.
 • Instruirea aparatului primăriei se desfăşoară conform unor programe separate, întocmite de primar şi secretar.
 1. CONCEDIILE:
 • Funcţionarilor publici li se acordă concedii de odihnă anuale plătite cu o durată de 35 zile calendaristice, fără a se lua în calcul zilele de sărbătoare nelucrătoare. Concediul poate fi acordat integral sau divizat, cu condiţia ca una dintre părţi să  nu fie mai mică de 14 zile calendaristice.

În cazul în care vechimea în serviciul public depăşeşte 5,10, şi 15 ani, concediul de odihnă anual plătit se măreşte cu 3,5, şi respectiv 7 zile calendaristice.

 • Personalului de deservire i se acordă concediu de odihnă anual plătit cu o durată de 28 zile calendaristice, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare.
 • Concediul pentru primul an de muncă se acordă salariaţilor după expirarea a 6 luni de muncă la primărie.
 • Graficul de acordare a concediilor se aprobă de către consiliul local pentru aleşii locali, de către primar pentru salariaţii primăriei cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui an calendaristic   şi se respectă strict.
 • Funcţionarilor publici, din motive familiale şi din alte motive întemeiate li se poate acorda ,la cerere , concediu neplătit cu o durată de pănă la 60 de zile calendaristice în decursul unui an.
 • Fucţionarii publici, angajaţii primăriei pot beneficia şi de alte tipuri de concedii prevăzute de legislaţie.

8.RETRIBUIREA MUNCII

 • Salarizarea asigură funcţionarului condiţii necesare pentru exercitarea eficientă a atribuţiilor şi contribuie la completarea primăriei cu personal competent.
 • Salarizarea angajaţilor primăriei se stabileşte în condiţiile legislaţiei cu privire la salarizare. Salariul include: salariul de bază, (salariul funcţiei) salariul suplimentar şi alte plăţi de stimulare şi compensare. Cuantumul salariului de funcţie este stabilit conform reţelei tarifare unice în raport cu responsabilitatea şi complexitatea atribuţiilor funcţionarului.
 • Funcţionarii publici deţin grade de calificare. Fiecărui grad de calificare îi corespunde un anumit spor la salariu din data conferirii acestuia.
 • Gradul de calificare se conferă de către primar în rezultatul evaluării performanţelor profesionale ale funcţionarului public, care se efectuează anual.
 • Angajatorul este în drept să acorde anual salariaților ajutor material în modul și condițiile prevăzute de contractul colectiv de muncă sau actele normative în vigoare, în baza cererii lui scrise, în orice timp al anului ori adăugat la îndemnizația de concediu.
 • Salariul lunar se va achita după posiblitățile financiare, în dependență de transferurile din bugetul de stat

 

9.DISCIPLINA MUNCII:

 

Salariaţii sunt obligaţi să muncească cinstit şi conştiincios, să respecte disciplina muncii:

 • Să examineze problemele şi să ia decizii în limitele împuternicirilor sale;
 • Să solicite, în limitele competenţei sale, şi să primească de la autorităţile publice, precum şi de la persoane fizice şi juridice, indiferent de tipul proprietăţii şi forma lor de organizare juridică informaţia necesară;
 • Să-şi perfecţioneze pregătirea profesională;
 • Să avanseze în serviciu, corespunzător pregătirii lui profesionale, capacităţilor intelectuale, rezultatelor atestării, conştiinciozităţii în exercitarea atribuţiilor, în cazul în care participă la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de un rang superior;
 • Să execute la timp şi calitativ deciziile autorităţilor publice în probleme ce ţin de competenţa lui;
 • Să dirijeze în cunoştinţă de cauză sectorul de muncă încredinţat, să manifeste iniţiativă şi perseverenţă, să asigure îndeplinirea întocmai a sarcinilor ce stau în faţa autorităţilor publice;
 • Să respecte cu stricteţe drepturile şi libertăţile cetăţenilor;
 • Să se călăuzească în exercitarea atribuţiilor de legislaţia în vigoare, să fie obiectiv şi imparţial, să nu dea dovadă de tergiversări şi birocratism;
 • Să examineze la timp propunerile, cererile şi plângerile cetăţenilor în domeniul activităţii sale de serviciu, în conformitate cu legislaţia
 • Să studieze opinia publică şi să ţină cont de aceasta în activitatea sa;
 • Să păstreze secretul de stat şi un alt secret ocrotit de lege precum şi al informaţiilor despre cetăţeni de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor, dacă astfel este stabilit de legislaţie;
 • Să respecte imaginea organizaţiei;
 • Să nu facă abuz de instrumentele puse la dispoziţie (reţele telefonice, calculator) urmând normele stabilite de administraţie;
 • Să nu organizeze în încăperea primăriei serbări, agape ş. a. de acest fel fără consimţământul administraţiei.
 • Pentru exercitare exemplară a atribuţiilor, muncă îndelungată şi ireproşabilă  şi pentru alte realizări în muncă, primarul   aplică următoarele stimulări:

– mulțumire

-acordă   premii

-acordă cadouri de preț

– menţionează cu Diplomă de Onoare.

 • Pentru merite deosebite în muncă salariaţii sunt propuşi spre a fi distinşi cu decoraţii de stat şi titluri onorifice.
 • Stimulările se aplică de către angajator de comun acord cu reprezentantul salariaţilor
 • Stimulările se consemnează printr-o dispoziţie,se aduc la cunoştinţa colectivului de muncă şi se înscriu în carnetul de muncă al salariatului.
 1. SANCŢIUNI DISCIPLINARE

 

 • În scop de a consolida disciplina în primărie, precum şi în scop de a evita eşecurile profesionale primarul comunei aplică sancţiuni disciplinare, materiale, administrative în conformitate cu Codul Muncii, Legii serviciului public şi a prevederilor prezentului Regulament.

Pentru încălcarea disciplinei muncii, executarea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu stabilite în Fişa postului,  primarul prin dispoziție poate aplica următoarele sancţiuni disciplinare:

 • Avertismentul;
 • Mustrarea;
 • Mustrarea aspră;
 • Concediera;

Pînă la aplicarea sancţiunii disciplinare salariatul trebuie să depună explicaţie în scris referitoare la încălcările comise. Refuzul de a da explicaţii se consemnează într-un proces-verbal. Conform explicaţiei se întocmeşte dispoziţie cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare respective. Dispoziţia de aplicare a sancţiunilor disciplinare cu indicarea motivelor se aduce la cunoştinţa salariatului contra semnătură.

Pentru o singură abatere poate fi aplicată o singură sancţiune.  La aplicarea sancţiunii disciplinare,  trebuie să se  ţină cont de gravitatea abaterii disciplinare comise şi de alte circumstanţe obiective.

Sancţiunile disciplinare pot fi contestate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

11.MODUL  DE   ELABORARE  A  PROIECTELOR  DE  DECIZII  ŞI   DISPOZIŢII   ALE   AUTORITĂŢILOR  ADMINISTRAŢIEI  PUBLICE  LOCALE

 

Proiectele de decizie ale Consiliului comunal Negurenii Vechi, precum şi proiectele

de dispoziţii ale primarului comunei Negurenii Vechi  vor fi elaborate în corespundere cu regulile stabilite de elaborare a actelor normative în autorităţile publice şi prevederile instrucţiunilor cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei

publice locale ale Republicii Moldova.

 

În partea de constatare, proiectele respective vor conţine, în mod obligatoriu, în temeiurile juridice conform actelor normative în vigoare ale Republicii Moldova, care determină efectul juridic al prevederilor expuse în partea decisivă a proiectelor.

 

Responsabilitatea pentru întocmirea proiectelor de decizii şi dispoziţii  revine, după cum urmează:

 • pentru corectitudinea conţinutului proiectelor, coordonarea şi vizarea lor – autorului, şefului de subdiviziune, serviciu care a iniţiat elaborarea actului normativ;
 • pentru aspectul lingvistic şi birotic – secretarului Consiliului comunal;
 • pentru aspectul juridic – primarului sau secretarului Consiliului comunal după caz.

 

Proiectele actelor normative vor fi contrasemnate pe verso de către autor, şeful de serviciu – responsabili de elaborarea proiectului, precum şi de către secretarul consiliului

Programele de activitate ale Consiliului comunal Negurenii Vechi se întocmesc trimestrial,  se aprobă de către Consiliul comunal Negurenii Vechi.

 

Propunerile vizînd chestiunile de pe ordinea de zi se prezintă înainte de şedinţa preconizată la secretarul Consiliului comunal.

 

 1. ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE  SECRETARIAT

 

 • Corespondenţa de serviciu este înregistrată la secretarul Consiliului în modul stabilit şi, după examinare de către primar, în aceeaşi zi, se remite destinatarilor.

 

 • În urma examinării documentului ( pe prima filă deasupra textului) se aplică rezoluţia, ce conţine indicaţii privind modul şi ordinea examinării, de asemenea executantul şi termenele de executare a documentului, semnătura conducătorului şi data aplicării rezoluţiei.

 

 • Documentele trebuie să conţină o singură rezoluţie. Rezoluţiile ulterioare ale conducătorului sunt necesare cînd în ele se concretizează procedura examinării documentelor.

 

 • Documentele primite după examinarea lor de către conducător se transmit serviciului respectiv pentru a fi trecute în fişa de înregistrare şi luate la control. După aceasta ele se repartizează conform destinaţiei.

 

 • Responsabil de executarea documentului este prima persoană înscrisă în rezoluţie. Documentele intrate se anexează în termenele stabilite în document sau rezoluţie.

 

13.CONTROLUL   EXECUTĂRII   DOCUMENTELOR

 

 • Decretele, hotărîrile, dispoziţiile organelor de stat ierarhic superioare, după înregistrare, sunt transmise în ziua primirii primarului. În urma examinării rezoluţia aplicată se transferă în fişa de înregistrare.
 • Dacă executorii sunt mai mulţi, persoana responsabilă este indicată prima în rezoluţie. El este obligat să organizeze executarea documentului. Ceilalţi executori în eceeaşi măsură poartă răspundere pentru executarea calitativă a documentului. Ei sunt obligaţi să prezinte, la cererea executorului responsabil, toate materialele necesare.
 • Termenul de executare a documentelor, nu poate depăşi termenul de o lună din ziua primirii lui. În urma executării documentelor persoana responsabilă informează grupul control pentru scoaterea documentului respectiv de la control.
 • Persoana responsabilă de executarea documentului în termenele indicate prezintă secretarului Consiliului informaţia respectivă conform ordinii stabilite.
 • În cazul neîndeplinirii în termen a indicaţiilor, executorul este obligat să indice cauzele neîndeplinirii şi perioada de timp necesară pentru executarea lor.
 • Documentele pot fi scoase de la control numai de către organul sau persoana care l-a emis.

 

 1. ORGANIZAREA AUDIENŢEI   CETĂŢENILOR 

 

  • Audienţa cetăţenilor în Primăria comunei Negurenii Vechi se efectuiază în conformitate cu prevederile Legii nr.190-XIII din 19.07.1994 „Cu privire la petiţionare”, Legii nr.436-XVI din 28.12.06 “Privind administraţia publică locală”.

 

  • Primarul comunei Negurenii Vechi primeşte petiţionarii conform următorului orar:    Marţi,  Vineri – orele 8.00 – 11.00
 • Secretarul Consiliului: Luni,  Vineri – orele 8.00- 17.00.

 

  • Adresările cetăţenilor se analizează sistematic, se generalizează rezultatele examinării lor şi se întocmesc informaţii lunare, semestriale şi anuale.

 

 1. DISPOZIŢII FINALE: 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 • Oricare alte situaţii neprevăzute de prezentul Regulament se soluţionează,        coordonează de către primar şi în conformitate cu legislaţia.
 • Încălcarea prevederilor prezentului Regulament atrage după sine aplicarea măsurilor corespunzătoare de sancţionare.
 • Controlul respectării prezentului Regulament se pune în sarcina secretarului consiliului și a primăriei comunei Negurenii Vechi.
 • Prezentul Regulament va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor sub semnătură.
 • Litigiile de muncă apărute în procesul activităţii se soluţionează în corespundere cu legislaţia în vigoare.
 • Prezentul Regulament de Organizare si Functionare va fi reactualizat ori de cate ori se va impune, prin dispoziția primarului.

 

 

Întocmit de:

 

Primarul comunei

Negurenii Vechi                                                              Ion Rabacu

 

 

Luat  cunoștință:

 

Secretarul Consiliului local                                                                Ioana Gorincioi

Contabil –  șef                                                                                     Daniela Manole

Specialist în reglementarea relașiilor funciare                                   Petru Primac

Specialist perceptor fiscal                                                                   Elizaveta Rabacu

Contabil                                                                                              Parascovia Romanciuc

Îngrijitoare de încăperi                                                                       Natalia Cojocaru

Paznicii                                                                                               Gheorghe Maximciuc

Andrei Reșetnic

Iacob Cojocaru